+389 33 441 205 kemalovski.e@veneras.mk

 КАКО ФУНКЦИОНИРА ПАРТНЕРСТВОТО ПОМЕЃУ ВЕНЕРАС И ЕЛС ГРОУП ?

ЕЛС Гроуп е лиценцирана агенција, којашто остварува, потпишуваа и реализира соработки со работодавачи од Сојузна Република Германија, за лица за долгорочно вработување. За овој тип на активности, ЕЛС Груп не наплаќа никакви надоместоци
од клиентите.
ВЕНЕРАС е партнерска компанија којашто е задолжена да изврши проверка на клиентите / апликантите за познавања на германскиот или на англискиот јазик, врши проверка на личните квалифакации, ја комплетира потребната документација при што е во континуирана комуникација со адвокатски друштва во Германија и во Македонија, потоа наоѓа најадекватено сместување за клиентите, врши дополнителни обуки пред вработувањето, преведува и посредува во
соработката на компании кои склучуваат ваков тип од соработки и ги менаџери нивните договорно-правни односи како деловни субјекти и слично. За овој тип на активности, ВЕНЕРАС на клиентите / апликантите им наплаќа еднократен износ, за Консултатски, оперативни, административни и други услуги поврзани со целиот процес.